ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี