ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี