ภาพสไลด์ 2
ภาพสไลด์ 1
  • 1
  • 2

ศึกษาดูงานเกษตรปลอดสารพิษ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่

     

  นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกษตรปลอดสารพิษ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่  ซึ่งนายกได้นำความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษมาปรับใช้กับชาวตำบลนาส่วง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกเพื่อให้ชาวตำบลนาสวงได้ศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

       วันที่  23  ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

ทอดกฐินวัดป่าบ้านนาส่วง

        วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. ท่านนายกประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วงได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาส่วง  ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ  วัดป่าบ้านนาส่วง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในงานทอดกฐินคร้้งนี้มีพ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาส่วงและตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานจำนวนมาก กระผมนายประจญ  ชนะขันธ์  ในนามเทศบาลตำบลนาส่วง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ.....

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีร่วมงานทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี 2557

            วันที่ 19  ตุลาคม 2557  นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ได้จัดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวาน ณ  วัดบ้านกุดยาง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการสมทบทุนห้องน้ำในวัด และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีบุญกฐินหลังวันออกพรรษา  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน...

อ่านเพิ่มเติม

Big Cleaning Day สนับสนุนโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

     วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายประจญ   ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง นำพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สนับสนุนโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยทำความสะอาดถนน อาคารสำนักงาน ลานหน้าสำนักงาน...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล

      วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. นายประจญ ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ

     วันที่ 4 พฤศจิกาย พ.ศ. 2557  หมวดกรมทางหลวง เดชอุดม - เทศบาลตำบลนาส่วง ร่วมกันทำความสะอาดถนนสาย นาส่วง - นาเยีย เพื่อทำการซ่อมแซมถนนชำรุดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีประชุม ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและคณะกรรมชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน

     วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา  09.00 น. นายประจญ  ชนะขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง จัดประชุมผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , ประธานชุมชน คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ในการจัดกฐินวัดบ้านกุดยาง หมู่ที่  8  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาส่วง

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ทำความสะอาดตลาสดเทศบาล

            วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. พ.จ.อ.วชิรพงศ์  จิรพงษ์พรชัย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  นำเจ้าหน้าที่กองสาธาฯ และกองช่าง ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม

วิดีทัศน์แนะนำเทศบาล

วิดีทัศน์บรรยายสรุป ข้อมูลสภาพทั่วไป ศักยภาพ ผลการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

1. ตราสัญลักษณ์เทศบาล

   ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาส่วง  ดวงตราเป็นรูปหัวเสือล้อมรอบด้วยข้าวโพด ...

โพสต์ล่าสุดบนเว็บบอร์ด!

ไม่มีกระทู้แสดง

Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร ?

1. Responsive Web Design คืออะไร?    Responsive Web Design เป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ...

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

1. ภาษีท้องถิ่น คืออะไร ?

   ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อำนาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็นรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้งอถิ่นนั้น โดยไม่ต้องนำส่งรายได้นั้นแก่รัฐาบาล "เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา" 1. ...

QR Code ของเรา

QR Code ของเรา

1. QR Code ของเรา

   QR Code ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ...

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาด อุบลราชธานี : ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ในพื้นที่ 9 ...

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ

     เทศบาลตำบลนาส่วง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 843,100 บาท รายละเอีดยปรากฎเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้...

Scroll to top